Audyt dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych

Ilustracja audyt dostępności stron internetowych WCAG

Audytowanie stron internetowych
w zakresie zgodności z przepisami ustawy
z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Swoją ofertę kieruję głównie do instytucji, dla których została wykonana strona internetowa zgodna z WCAG 2.1 AA i ustawą o dostępności cyfrowej, ale nie był wykonywany żaden audyt potwierdzający poprawność wdrożenia standardu.

W ramach usługi wykonuję sprawdzenie zgodności strony internetowej z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wynikiem audytu jest wskazanie stopnia zgodności strony internetowej z ustawą o dostępności stron internetowych jak również sposobów rozwiązania odnalezionych problemów.

Wypełnij formularz i odbierz darmową wycenę audytu dostępności strony internetowej

Pozwól, że przeanalizuję Twoją stronę i zaproponuję bezpłatny i niezobowiązujący kosztorys badania zawierający określenie zakresu usługi i listę wytypowanych stron wymagających sprawdzenia.

Co wchodzi w skład
audytu dostępności stron internetowych?

Przedmiotem usługi jest przeprowadzenie audytu zgodności strony internetowej z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848).

Audyt przeprowadzany jest zgodnie z listą kontrolną do badania dostępności cyfrowej strony internetowej opracowanej przez  Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Badanie wykonywane jest na wszystkich poziomach: podstawowym, średnim i zaawansowanym.

W skład usługi audytu wchodzi:

 • Wytypowanie kluczowych stron witryny internetowej do badania. 
 • Wykonanie badania zgodności strony internetowej z wymogami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 • Sporządzenie raport audytu składającego się z opisu wykazanych niezgodności wraz z ich opisem i opracowaniem wskazań do wdrożenia.

Raport dostępności strony internetowej zawiera:

 • opis metodologii badania,
 • listę wykorzystanych narzędzi,
 • listę stron wytypowanych do badania,
 • spis obowiązkowych kryteriów sukcesu, które musi spełnić strona internetowa,
 • dla każdej strony zakwalifikowanej do badania:
  • listę spełnionych i nie spełnionych kryteriów sukcesu, 
  • listę uwag dotyczących dostępności wnikających z WCAG 2.1 AA i ustawy,
  • prezentację elementów strony nie spełniających kryterium sukcesu,
  • rekomendacje dla webmasterów wskazujące sposoby naprawy odnalezionych błędów,
 • wynik audytu zawierający informację o osiągniętym wskaźniku zapewnienia dostępności cyfrowej.

Do badania typowane są strony zawierające charakterystyczne i kluczowe do funkcjonowania witryny elementy, tj.:

 • strona główna,
 • zawierające elementy nawigacyjne,
 • wyszukiwarki i wyniki wyszukiwania,
 • formularze, pola logowania, quizy, ankiety,
 • tabele i galerie obrazów,
 • mapy,
 • okienka komunikatów,
 • odtwarzacze video i audio,
 • elementy interaktywne,
 • inne charakterystyczne dla danego serwisu.

Oferowany audyt nie zawiera badania eksperckiego przeprowadzanego przez osoby z niepełnosprawnościami. Nie jest to warunek uznania audytu przez organy kontrolne, dlatego audyt wykonuję samodzielnie jako osoba doświadczonego webdevelopera programisty.

W skład usługi audytu nie wchodzi sporządzenie deklaracji dostępności strony internetowej.

Jeśli interesuje Cię sporządzenie deklaracji dostępności dla strony internetowej Twojej organizacji skontaktuj się ze mną.

Jakie podmioty
są zobowiązane do zapewnienia
dostępności stron internetowych?

Ustawa o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych dotyczy podmiotów publicznych, takich jak:

 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej,
 • osoby prawne, utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, które wymienione w dwóch wcześniejszych punktach podmioty:
  • finansują ze środków publicznych w ponad 50%, 
  • lub posiadają przez ponad połowę udziałów albo akcji, 
  • lub nadzorują organ zarządzający, 
  • lub mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,
  • związki tych podmiotów,
  • organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony i promocji zdrowia, osób z niepełnosprawnościami, osób ze szczególnymi potrzebami i seniorów.

Ustawa musi być przestrzegana na każdej stronie internetowej, która należy do takiego podmiotu.

Moja oferta skierowana jest głównie do instytucji, które zleciły wykonanie strony internetowej zgodniej z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, które nie wykonały audytu dostępności przed bądź po odebraniu przedmiotu zamówienia od wykonawcy, który potwierdza poprawność wdrożenia WCAG 2.1 AA.

Moją ofertę kieruję do instytucji, których strony internetowe muszą być zgodne z wymogami Ustawy o dostępności cyfrowej, w skrócie zapewniać standard WCAG 2.1 AA, tj.:

 • przedszkola, żłobki, szkoły publiczne, uczelnie wyższe;
 • urzędy miast, powiatu, gmin, wojewódzkie i marszałkowskie,
 • agencje rządowe;
 • domy kultury, publiczne muzea i galerie sztuki;
 • sądy i prokuratura;
 • policja, straż miejska, straż graniczna;
 • zakłady karne;
 • związki metropolitalne;
 • instytucje i fundacje których finansowanie z budżetu Państwa wynosi ponad 50%.

Dodatkowo nasz audyt oferujemy również wykonawcom stron internetowych, którzy realizują takie strony, ale nie posiadają wystarczającej wiedzy w temacie dostępności stron. Zapewniamy również kompleksowe wsparcie poprzez koordynację projektów.

Oferta dla wykonawców stron internetowych

Swoją ofertę audytu kieruję również również do wykonawców stron internetowych dla instytucji publicznych, którzy w ramach zamówienia są zobowiązani do wykonania audytu dostępności WCAG 2.1 i zgodności strony internetowej z wymogami Ustawy.

Także tych, którzy nie posiadają wystarczającej wiedzy w temacie zapewnienia dostępności stron i potrzebują wsparcia w tym zakresie.

Oferuję:

 • powykonawczy audyt zgodności z WCAG i ustawą o dostępności,
 • wsparcie podczas projektowania i produkcji strony internetowej.

Potwierdzenie umiejętności
audytowania stron internetowych
w zakresie dostępności cyfrowej WCAG 2.1

Posiadam doświadczenie w zakresie sprawdzania zgodności stron internetowych z ustawą o zapewnieniu dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Wykonane audyty:

Lista stron internetowych dla których wykonałem sprawdzenie dostępności WCAG 2.1 i zgodności z Ustawą o dostępności stron internetowych podmiotów publicznych.

 • Politechnika Opolska — https://po.edu.pl/
 • https://rekrutacja.po.edu.pl
 • https://sklep.po.edu.pl/
 • https://omega.bg.po.edu.pl
 • https://edukacja.po.edu.pl/
 • https://twoja.po.edu.pl/
 • https://ctt.po.opole.pl
 • https://cj.po.edu.pl/
 • https://surfaceintegrity.po.edu.pl
 • https://biochar.po.edu.pl
 • https://szkoladoktorska.po.edu.pl
 • https://dn.po.edu.pl
 • https://energyharvesting.po.edu.pl/
 • https://muzeum.po.edu.pl
 • https://nanofim2021.po.edu.pl
 • https://pkm2023.po.edu.pl
 • https://pomoc.po.edu.pl
 • https://pomocukrainie.po.edu.pl
 • https://ru.po.edu.pl/
 • https://wydawnictwo.po.edu.pl/

Jaki jest koszt audytu dostępności strony internetowej?

Koszty badania zgodności strony internetowej z ustawą o dostępności cyfrowej zależą przede wszystkim od ilości badanych podstron i ilości elementów witryny wymagających szczegółowego zbadania (formularze, wyszukiwarki, elementy interaktywne, itp.).

Oferuję przygotowanie bezpłatnego i niezobowiązującego kosztorysu badania zawierającego:

 • określenie zakresu usługi,
 • wytypowanie stron wymagających sprawdzenia,
 • szacowanie orientacyjnej ceny audytu.

Zapraszam do kontaktu!